การเสริมสร้างบทบาทแนวใหม่ สำหรับสัปเหร่อในเขตอำเภอละแม จังหวัดชุมพร
นักวิจัย :
รุ่งนภา จิ๋วประดิษฐกุล , ร้อยละความรับผิดชอบ 50 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ศุภสิน เม่งช่วย , ร้อยละความรับผิดชอบ 50 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ดำเนินการ :
01/05/2562 - 31/03/2563
บทคัดย่อ :
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบทบาท และความสำคัญ 2) เพื่อศึกษากระบวนการ และวิธีการ และ 3) เพื่อสร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และความสำคัญของสัปเหร่อที่มีต่อสังคม ในเขตอำเภอละแม จังหวัดชุมพร งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research ) การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 23 คน ทั้งจากสัปเหร่อ ผู้รู้พิธีกรรม และประชาชนในเขตอำเภอละแม จังหวัดชุมพร ผลการวิจัยพบว่า สัปเหร่อเกิดขึ้นในสมัยครั้งพุทธกาล อาศัยความเชื่อ หลักคำสอนพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ผนวกเข้ากับการประกอบพิธีกรรม คนทั่วไป ๆ ปฏิบัติ ไม่ได้เพราะมีความเชื่อในเรื่องสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็น ผี วิญญาณต่าง ๆ การที่จะประกอบอาชีพนี้ได้ ต้องมีคุณสมบัติ กฎเกณฑ์ตามโบราณประเพณี ในขณะที่วิธีการปฏิบัติงานนั้นขึ้นอยู่กับการร่ำเรียน วิชา คาถาอาคมมาจากอาจารย์ท่านใด สัปเหร่อแต่ละคนมักมีขั้นตอนพิธีกรรมที่แตกต่างกันออกไป และในชุมชนก็ย่อมจะมีบุคคลผู้รู้พิธีกรรมการจัดการศพเข้ามาเกี่ยวข้อง ให้พิธีกรรมเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยตามแบบอย่างของแต่ละชุมชน โดยสัปเหร่อมีบทบาทที่สำคัญในปัจจุบัน คือ การจัดการศพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันเผาศพ และวันเก็บอัฐิในเช้าตรู่ของอีกวัน ในส่วนของ ขั้นตอนการทำงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย และประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน ความสำคัญของสัปเหร่อถือได้ว่าเป็นอาชีพที่ตั้งอยู่บนความเชื่อ และพิธีกรรม เพื่อความสบายใจ ปลอบประโลม ให้กำลังใจ แก่ญาติผู้เสียชีวิต โดยต้องไม่ขัดต่อหลักความเชื่อ และศีลธรรมของศาสนา บุคคลทั่ว ๆ ไปมองว่า อาชีพนี้ยังคงเป็นอาชีพที่สำคัญจะขาดเสียไม่ได้ในยุคสมัยปัจจุบัน

This research has objectives as 1) To study the role and importance of undertaker. 2) To study the processes and methods 3) To create an understanding of the role, duties and importance of the undertaker in society in Lamae District, Chumphon Province This research is qualitative data collection done by the in-depth interviews with a total of 23 informants, from the undertakers and people in Lamae District, Chumphon Province. The results of the research showed that the undertakers occurred in the modern era. Based on beliefs, doctrine, and rituals in Buddhism and Brahmanism- Hinduism Integrated into the ritual. People cannot do this duty because they believe in the mysteries of the invisible spirits. People who can work in this profession must be qualified. According to ancient traditions, the method of work depends on the source of the study. If the knowledge comes from any teachers, each undertaker often has different ritual procedures. In the community, there will be people who know the ritual of the funeral management. Those involved in letting the rituals done properly according to the pattern of each community. The main role of the undertakers today is to manage the body. It is especially during the cremation day and the next early morning day of collecting the bones. There are some changes in the work process to make it more suitable for the recent days. The importance of the undertakers can be considered as a career based on beliefs and rituals. They have to comfort and give supports to the relatives of those who have died, without violating religious doctrine and morals. People still consider this profession as an important profession which cannot be missed in the modern times.