การศึกษาการเจริญเติบโตและปริมาณวิตามินซีในผักสลัดที่ปลูกในโรงงานผลิตพืชและโรงเรือน
นักวิจัย :
น.ส.อารุณพร นาห่อม , ร้อยละความรับผิดชอบ 25 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด คณะวิทยาศาสตรื
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :
ผักสลัดเป็นพืชที่บริโภคใบสดและเป็นที่นิยมบริโภค เนื่องจากมีปริมาณวิตามินซีสูงซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็น ประโยชน์ต่อร่างกาย ปัจจัยสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต ส่งผลต่อคุณภาพของผักสลัดทำให้ไม่สามารถปลูกผัก สลัดที่มีคุณภาพดีได้ตลอดทั้งปี การปลูกในสภาพโรงเรือนไม่สามารถควบคุมสภาวะต่างๆ รวมถึงโรคและศัตรูพืชได้ งานวิจัยนี้ ทำการศึกษาการเจริญเติบโตและคุณภาพของผักสลัดพันธุ์ฟิลเลย์และคอสที่ปลูกด้วยเทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบปิดหรือ โรงงานผลิตพืช โดยมีการควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ ด้วยการใช้แสงเทียมจากหลอด LED ความเข้ม 150 PPFD เป็นเวลา 16 ชั่วโมง อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส และความชื้น 60 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบกับสภาพโรงเรือนระบบเปิด พบว่า ผักสลัด พันธุ์ฟิลเลย์ที่ทำการทดลองปลูกในโรงงานผลิตพืชมีจำนวนใบ ความสูง น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งต้นมากกว่าที่ปลูกใน โรงเรือนอย่างมีนัยสำคัญและผักสลัดพันธุ์คอสมีจำนวนใบ ความกว้างทรงพุ่ม น้ำหนักสดต้นและราก รวมถึงน้ำหนักแห้งที่ มากกว่าในโรงเรือนอย่างมีนัยสำคัญเมื่อปลูกในช่วงนอกฤดูกาล ผักสลัดทั้งสองพันธุ์ที่ปลูกในโรงงานผลิตพืชมีปริมาณวิตามิน ซีสูงกว่าที่ปลูกในโรงเรือน การปลูกผักสลัดในโรงงานผลิตพืชสามารถปลูกได้ทั้งในและนอกฤดูกาลเพื่อให้ได้ผลผลิตตาม ต้องการและผักมีคุณภาพดี มีความสดสะอาด ปลอดต่อโรคและแมลงมากกว่าการปลูกในโรงเรือน