การประยุกต์ใช้เครื่องหมายไอเอสเอสอาร์เพื่อตรวจสอบ การเป็นลูกผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมาและกระเจียว
นักวิจัย :
สถาพร สุขจิตร , ร้อยละความรับผิดชอบ 20 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด สาขาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2561 - 30/09/2562
บทคัดย่อ :