การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการแปรรูปชาเขียว พันธ์อัสสัมแบบดั้งเดิมระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2563 - 30/05/2563
บทคัดย่อ :