ความสามารถในการแก้หมันของละอองเรณูในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
นักวิจัย :
น.ส.ยุวรัตน์ จันทสุข , ร้อยละความรับผิดชอบ 10 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
น.ส.กนกวรรณ จันทร์เพ็ญ , ร้อยละความรับผิดชอบ 10 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2560 - 30/09/2561
บทคัดย่อ :