การเปรียบเทียบผลผลิตในหลายพื้นที่ของสายพันธุ์ข้าวเหนียวต้นเตี้ยและไม่ไวต่อช่วงแสง ในฤดูนาปรังปี พ.ศ. 2557
นักวิจัย :
ปกาสิต ถัดภูเขียว , ร้อยละความรับผิดชอบ 20 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด สาขาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2558 - 30/09/2559
บทคัดย่อ :
--