ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเพื่อความยั่งยืนกับการจัดการกำไร
นักวิจัย :
ธัญญาวดี เมืองไชย , ร้อยละความรับผิดชอบ 40 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ดำเนินการ :
01/01/2562 - 31/12/2563
บทคัดย่อ :
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเพื่อความยั่งยืนกับการจัดการกำไร

The Relationship between Management of Sustainability and Earnings Management