การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
นักวิจัย :
ณิภาวรรณ ชุ่มวงค์ , ร้อยละความรับผิดชอบ 40 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ดำเนินการ :
01/01/2562 - 31/12/2563
บทคัดย่อ :
การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

Bankruptcy Forecast Of Credit Union Cooperatives : A Case Study Of Upper North