การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย :
กนกลักษณ์ หน่อทอง , ร้อยละความรับผิดชอบ 40 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ดำเนินการ :
01/01/2562 - 31/12/2563
บทคัดย่อ :
การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในจังหวัดเชียงใหม่

BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE FOR TRADITIONAL REETAIL CHIANGMAI