การศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ของนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ :
01/01/2562 - 31/12/2563
บทคัดย่อ :
การศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ของนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

A study of the relationship between marketing factors and purchase decision behaviorthrough Facebook Live of Graduate students in Chiang Mai