การยอมรับระบบแอพพลิเคชั่น A-Mobile ในการทำธุรกรรมทางการเงินของ Smart Farmer ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย :
อาทิตยา บุญชัย , ร้อยละความรับผิดชอบ 40 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ดำเนินการ :
01/01/2562 - 31/10/2563
บทคัดย่อ :
การยอมรับระบบแอพพลิเคชั่น A-Mobile ในการทำธุรกรรมทางการเงินของ Smart Farmer ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

ACCEPTANCE OF A-MOBILE APPLICATION FOR FINANCIAL TRANSACTIONS OF SMART FARMER BANK AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES