การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และความไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์ ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย :
จีรพัฒน์ พิชัยกมลศิลป์ , ร้อยละความรับผิดชอบ 40 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ดำเนินการ :
01/01/2562 - 28/02/2563
บทคัดย่อ :
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และความไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์ ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่

SOCIAL MEDIA MARKETING AND TRUST AFFECTING SHOES PURCHASE DECISION THROUGH FACEBOOK LIVE OF CUSTOMERS IN CHIANG MAI