วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงผึ้ง รูปแบบฟาร์มผึ้งขนาดกลางของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย :
ปภานัน เทพานนท์ , ร้อยละความรับผิดชอบ 40 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ดำเนินการ :
01/01/2562 - 28/02/2563
บทคัดย่อ :
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงผึ้ง รูปแบบฟาร์มผึ้งขนาดกลางของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่

Costs and Returns Analysis of Bee Keeping : The medium Bee farm in Chiang Mai