ระบบตรวจสอบย้อนกลับเกษตรอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันมือถือ
นักวิจัย :
นิตยา ประคำสาย , ร้อยละความรับผิดชอบ 40 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ดำเนินการ :
01/01/2562 - 28/02/2563
บทคัดย่อ :
ระบบตรวจสอบย้อนกลับเกษตรอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันมือถือ

Smart Farm Traceability System on Mobile Application