ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรองเท้าผ้าใบสนีกเกอร์ทางออนไลน์ และ ออฟไลน์ ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย :
ธันพิสิษฐ์ อินทวงค์ , ร้อยละความรับผิดชอบ 40 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ดำเนินการ :
01/01/2562 - 28/02/2563
บทคัดย่อ :
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรองเท้าผ้าใบสนีกเกอร์ทางออนไลน์ และ ออฟไลน์ ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่

MARKETING FACTORS AFFECTING SNEAKERS BUYING BEHAVIOR ONLINE AND OFFLINE OF CUSTOMERS IN CHIANGMAI