การวิเคราะห์ต้นทุนและจุดคุ้มทุนสำหรับธุรกิจยงยุทธเฟอร์นิเจอร์หวาย
นักวิจัย :
ธนพล วงษ์สุวรรณ , ร้อยละความรับผิดชอบ 50 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
วาทพร ผาสม , ร้อยละความรับผิดชอบ 30 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ดำเนินการ :
01/01/2562 - 28/02/2563
บทคัดย่อ :
การวิเคราะห์ต้นทุนและจุดคุ้มทุนสำหรับธุรกิจยงยุทธเฟอร์นิเจอร์หวาย

Cost and Breakeven Point Analysis for Yongyut Rattan Furniture