การประเมินผลการลงทุนสำหรับธุรกิจยงยุทธเฟอร์นิเจอร์หวาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย :
วาทพร ผาสม , ร้อยละความรับผิดชอบ 40 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด บริหารธุรกิจ
ธนพล วงษ์สุวรรณ , ร้อยละความรับผิดชอบ 30 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด บริหารธุรกิจ
วันที่ดำเนินการ :
01/06/2562 - 29/02/2563
บทคัดย่อ :
การประเมินผลการลงทุนสำหรับธุรกิจยงยุทธเฟอร์นิเจอร์หวาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

An Evaluation of Investment for Yongyut Rattan Furniture Business at HangDong District, ChiangMai Province