การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการบริการสุขภาพที่บ้านอย่างเร่งด่วนแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ในตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย :
สุพชยาฌ์ นามสาม , ร้อยละความรับผิดชอบ 40 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด บริหารธุรกิจ
วันที่ดำเนินการ :
01/06/2562 - 29/02/2563
บทคัดย่อ :
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการบริการสุขภาพที่บ้านอย่างเร่งด่วนแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ในตาบลหนองจ๊อม อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

Entrepreneurship in home health care services business for elderly special needs patients, NONGJOM, SANSAI, CHIANGMAI