โครงการยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาสำหรับการท่องเที่ยวไทย หลังโควิด-19
นักวิจัย :
ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด , ร้อยละความรับผิดชอบ 30 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ , ร้อยละความรับผิดชอบ 25 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.คมกริช ธนะเพทย์ , ร้อยละความรับผิดชอบ 20 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ , ร้อยละความรับผิดชอบ 10 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :