การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา
นักวิจัย :
นางฉวีวรรณ สุวรรณาภา , ร้อยละความรับผิดชอบ 65 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
นายอภิชา สุขจีน , ร้อยละความรับผิดชอบ 15 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
นางสาวพัฒนนรี อัฐวงศ์ , ร้อยละความรับผิดชอบ 15 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :