การพัฒนาอาหารเสริมสำหรับโคประกวด
นักวิจัย :
รศ.ดร.วิศิษฐิพร สุชสมบัติ , ร้อยละความรับผิดชอบ 65 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :