การเพิ่มมูลค่าเส้นใยปอสาเพื่อผลิตหน้ากากอนามัยชนิด 3 ชั้น
นักวิจัย :
บริษัท ซิมพลิ เด็คคอร์ จำกัด , ร้อยละความรับผิดชอบ 25 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด บริษัท ซิมพลิ เด็คคอร์ จำกัด
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :