ปรับปรุงคุณภาพรสชาติการแฟอราบิก้าโดยพัฒนากระบวนการตากกาแฟ
นักวิจัย :
อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร , ร้อยละความรับผิดชอบ 20 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด วิทยาลัยเทคโดนโลยีและสหวิทยาการ
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :