การพัฒนาระบบการจัดการโรงฆ่าเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน อย.และ GMP. สำหรับบริษัท บี. เอ็ม. ฟูดส์แอนด์พอร์ค โพรดักส์ จำกัด
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :