การพัฒนาระบบการจัดการโรงฆ่าเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน อย.และ GMP
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :