ความหลากชนิดและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้นในพื้นที่กำแพงเมืองเก่า จังหวัดแพร่
นักวิจัย :
อ.สมัย หมายมั่น , ร้อยละความรับผิดชอบ 10 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ดร.วรรณวิมล สิงห์อยู่เจริญ , ร้อยละความรับผิดชอบ 10 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :