ส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์และเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองสีเขียวต้นแบบ
นักวิจัย :
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :