การศึกษาดัชนีดินสำหรับพื้นที่เผาไหม้ในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร
นักวิจัย :
ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ , ร้อยละความรับผิดชอบ 50 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :