สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :