การวิจัยและพัฒนาบล็อกประดับจากน้ำยางพาราและเส้นใยธรรมชาติเสริมแรงด้วยวัสดุพลอยได้ในอุตสาหกรรมเซรามิก
นักวิจัย :
อาจารย์ ดร.ชลธิรา แสงสุบัน , ร้อยละความรับผิดชอบ 15 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยทักษิณ
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :