การวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย และต้นทุนของการเลี้ยงไก่ไข่ กรณีศึกษา อาทิตย์ฟาร์ม
นักวิจัย :
ฐญามน วงค์การณ์ , ร้อยละความรับผิดชอบ 20 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด N/A
ณัฐภรณ์ งานดี , ร้อยละความรับผิดชอบ 10 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด N/A
ปัทนา ยานะแก้ว , ร้อยละความรับผิดชอบ 10 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด N/A
สุจิตราภรณ์ ไชยวิทยาการ , ร้อยละความรับผิดชอบ 10 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด N/A
อริศรา กังแฮ , ร้อยละความรับผิดชอบ 10 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด N/A
ไอลดา คาปากูล , ร้อยละความรับผิดชอบ 10 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด N/A
วันที่ดำเนินการ :
01/01/2562 - 30/09/2562
บทคัดย่อ :
การวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย และต้นทุนของการเลี้ยงไก่ไข่ กรณีศึกษา อาทิตย์ฟาร์ม

REVENUE EXPENDITURE AND COST ANALYSIS OF LAYING HENS: CASE STUDY OF ARTHIT FARMPHA