ศูนย์วิจัยชุมชนกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
นักวิจัย :
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :