การออกแบบ-วางผังแม่บทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จากอิทธิพลการแผ่รังสีความร้อน ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภายนอก เพื่อความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ดำเนินการ :
30/04/2563 - 01/10/2563
บทคัดย่อ :