การออกแบบ-วางแผนผังแม่บทระบบการขนส่งอย่างชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ดำเนินการ :
30/04/2563 - 01/10/2563
บทคัดย่อ :