การประดิษฐ์กรดยูริคเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าโดยใช้วัสดุนาโนของกราฟีนร่วมกับอนุภาคโลหะ
นักวิจัย :
ผศ.ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ , ร้อยละความรับผิดชอบ 50 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วันที่ดำเนินการ :
30/04/2563 - 01/10/2563
บทคัดย่อ :