การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการด้านการผลิต การตลาด และการให้บริการผลิตภัณฑ์เชื้อพันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ สำหรับเกษตรอินทรีย์
นักวิจัย :
วันที่ดำเนินการ :
30/04/2563 - 01/10/2563
บทคัดย่อ :