การลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของลำไยที่ผ่านการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ด้วยถ่านกัมมันต์ที่ผลิตได้จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยวิธีกระตุ้นด้วยพลังงานไมโครเวฟ
นักวิจัย :
วันที่ดำเนินการ :
30/04/2563 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :