การใช้ลักษณะเชิงหน้าที่ของพรรณพืชเพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอนในสวนป่าขุนแม่คำมี จังหวัดแพร่
วันที่ดำเนินการ :
30/04/2563 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :