อิทธิพล คณะกรรมการบริษัท ข้อมูลรายงาน ความยั่งยืน บริษัทจดทะเบียน
วันที่ดำเนินการ :
01/01/2562 - 31/12/2562
บทคัดย่อ :
อิทธิพลของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืน ของบริษัทจดทะเบียนไทย

The Effect of Board of Directors toward Sustainable Report Disclosures of Thai Listed Companies