ผลกระทบของคณะกรรมการตรวจสอบกับการหลบหลีกภาษีของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ดำเนินการ :
01/05/2562 - 30/11/2562
บทคัดย่อ :
ผลกระทบของคณะกรรมการตรวจสอบกับการหลบหลีกภาษีของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The Effect of Audit Committee on Tax Avoidance of Listed Companies on the Stock Exchange of Thailand