ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ
นักวิจัย :
ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง , ร้อยละความรับผิดชอบ 20 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด N/A
วันที่ดำเนินการ :
01/05/2562 - 30/11/2562
บทคัดย่อ :
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ

The Factor effect on Accounting Firm Quality Certification