ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
นักวิจัย :
สุจิตราภรณ์ ไชยวิทยาการ , ร้อยละความรับผิดชอบ 40 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด N/A
วันที่ดำเนินการ :
01/05/2562 - 30/11/2562
บทคัดย่อ :
ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

The Efficiency of Internal Control System in Schools Under Chiang Mai Primary Education Service Area Office 5