ความรู้ความเข้าใจและการยอมรับการใช้ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน: กรณีศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
นักวิจัย :
อริศรา กังแฮ , ร้อยละความรับผิดชอบ 40 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด N/A
วันที่ดำเนินการ :
01/05/2562 - 30/11/2562
บทคัดย่อ :
ความรู้ความเข้าใจและการยอมรับการใช้ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน: กรณีศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Knowledge, Understanding and Acceptance of Use Basic Educational Accounting System: Case Study School in Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 5