การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ การทำสวนยางพาราในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ทำสวนยางพาราในเขตพื้นที่อำเภอแม่แตง
นักวิจัย :
ศุภจิตรา คำราพิช , ร้อยละความรับผิดชอบ 40 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด N/A
วันที่ดำเนินการ :
01/05/2562 - 30/11/2562
บทคัดย่อ :
การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ การทำสวนยางพาราในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ทำสวนยางพาราในเขตพื้นที่อำเภอแม่แตง

Logistics cost analysis of rubber plantation in Chiang Mai Province A case study of rubber planters in Mae Taeng District