การศึกษาวิธีควบคุมเสี้ยนดินศัตรูพืชบนพื้นที่สูง
นักวิจัย :
นางปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ , ร้อยละความรับผิดชอบ 70 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2560 - 30/09/2561
บทคัดย่อ :
--