การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการอนุักษ์ทรัพยากร ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านภูดิน ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :