การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่าย Young Smart Farmer ของเกษตรกเมล่อน ตำบลโพส จังหวัดอ่างทอง
นักวิจัย :
ผศ.ดร.กาญจนา ภัทรวิวัฒน์ , ร้อยละความรับผิดชอบ 30 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร , ร้อยละความรับผิดชอบ 30 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2559 - 30/09/2560
บทคัดย่อ :