การเปรียบเทียบสัตว์ขาป้องขนาดเล็กในดิน ระหว่างพื้นที่ป่าฟื้นฟูแบบต่างๆและพื้นที่เพาะปลูกในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย :
นายจิรศักดิ์ สุจริต , ร้อยละความรับผิดชอบ 15 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2561 - 30/09/2562
บทคัดย่อ :