เสถียรภาพของแบบจำลองผู้ล่า-เหยื่อ โดยมีอัตราคงที่ของการเก็บเกี่ยวของผู้ล่าและเหยื่อ
นักวิจัย :
เอเปา ลุงเฮิง , ร้อยละความรับผิดชอบ 50 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด N/A
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :