การวิจัยเชิงเปรียบเทียบเพื่อศึกษารูปแบบและปัจจัยการสร้างความเข้มแข็งและรับผิดชอบในการใช้สื่อดิจิทัลเมื่อเผชิญสถานการณ์การรังแกกันและประทุษวาจาบนโลกออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่และสงขลา
นักวิจัย :
รศ.ดร. ฤทัยชนนี สิทธิชัย , ร้อยละความรับผิดชอบ 50 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :